tarieven
lesdagen en lesadressen
vakanties
lesvoorwaarden
over het keyboard
veelgestelde vragen
nnb
Vioolles en keyboardles
in Gouda en Krimpen
Tel: 0182-524549
lesvoorwaarden

 

Artikel 1:

De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van twaalf maanden ingaande op 1 augustus …….  en iedere maand eerder dan augustus wordt beschouwd als zijnde een verlengd studiejaar.

 

Artikel 2:

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan op bankrekeningnummer xxxxx t.n.v. N.G. van Doesburg te Gouda.

 

Artikel 3:

De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die der basis/middelbare scholen.

 

Artikel 4:

Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

Bij verzuim van de leerling wegens ziekte kan bij voortduring van de ziekte na één maand worden volstaan met betaling van de helft van het lesgeld.

 

Artikel 5:

Lessen die wegens ziekte van de leraar gaan doorgang vinden, worden normaal doorbetaald. * Mocht de leraar langer ziek blijven, dan is na de lopende maand geen lesgeld meer verschuldigd.

 

Artikel 6:

Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, welke elk moment van het jaar kan ingaan per de 1e van de maand. Indien de overeenkomst gedurende de tijd waarvoor zij is aangegaan, niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht door te lopen voor dezelfde tijd op dezelfde voorwaarden.

 * Bij ziekte zal geprobeerd worden de lessen in te halen.